logo

 

 

Общи условия за участие в онлайн обучения на Онлайн академия

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора, съгласно които „Регионален Бизнес център Плевен” предоставя онлайн и дистанционно обучение посредством своя интернет сайт – http://academy.jobs-pl.org – и урежда отношенията между „Регионален Бизнес център Плевен”, с ЕИК(БУЛСТАТ) 114690758, адрес на управление гр. Плевен, пл.”Карол І” № 5, ет 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК по отношение на услугите и информацията, предоставяни чрез обучението, и всеки регистриран участник в обучението, наричан по-долу за краткост ОБУЧАЕМ.

 

1. Сключване на договора и обвързване с Общите условия
1.1. Настоящите Общи условия представляват договор между ДОСТАВЧИКА и ОБУЧАЕМИЯ и регламентират условията и реда за участие в обучения, предоставяни от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта
http://academy.jobs-pl.org. С регистрация за участие в курса ОБУЧАЕМИЯТ декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Извършване на акта на регистрация представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/. След записването на това електронно изявление на сървър на ДОСТАВЧИКА по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в Електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и договорът между ДОСТАВЧИКА и ОБУЧАЕМИЯ е сключен.
1.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на Интернет страница с адрес http://www.jobs-pl.org/index.php/informatziya/obshtit-usloviya-za-vklshtchvane-v-obuchenie 
по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Договорът е валиден между страните от момента на извършване на електронното изявление по чл. 1.1. до приключване на обучението или отказ на участието на ОБУЧАЕМИЯ в него, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия – което от двете събития настъпи по-рано.
1.4. Договорът се сключва на български език.

 

2. Услуги на ДОСТАВЧИКА.
2.1. Услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА включват:
2.1.1. Извършване на обучение по конкретно определена от ДОСТАВЧИКА тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
2.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.
2.1.3. Предоставяне на потребителско име и парола за достъп до обучителните материали
и онлайн платформата за провеждане на лекционните часове на живо преподавател.

 

3. Права и задължения на страните.
3.1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави на ОБУЧАЕМИЯ електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия.
3.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ОБУЧАЕМИЯ относно сроковете на обучението и платформата за неговото провеждане.
3.3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.
3.4. ОБУЧАЕМИЯТ има право да участва в обучения на ДОСТАВЧИКА във вида и сроковете уговорени между страните.
3.5. ОБУЧАЕМИЯТ е длъжен да заплати дължимата такса за участие в обучението.
3.6. ОБУЧАЕМИЯТ се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които:
3.6.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;
3.6.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
3.6.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;
3.6.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
3.6.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;
3.6.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които ОБУЧАЕМИЯТ не е получил изрично съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА.
3.6.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.
3.7. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

 

4. Условия на плащане
4.1. ОБУЧАЕМИЯТ е длъжен да заплати таксата за обучение, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, в срок от 7 (седем) работни дни преди  датата на стартиране на съответното обучение.
4.2. В случай, че ОБУЧАЕМИЯТ не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението.

 

4.3 При успешно положен изпит ОБУЧАЕМИЯ получава документ на МОН за професионална квалификация.

 

4.4 За реда, формата и датата на провеждане на изпита ОБУЧАЕМИЯ  получава инструкция от ДОСТАВЧИКА

 

4.5 ОБУЧАЕМИЯ дължи такса за явяване на изпит, която се заплаща при ред и начин определени в т. 4.6.
4.6. Достъпни начини на плащане:
4.6.1. Банков път

 

·        Получател: СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН”

 

·        Банка: ПИБ АД  клон ПЛЕВЕН

 

·        IBAN: BG 31 FINV 9150 1000 175 686

 

·        BIC: FINVBGSF

 

·        ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:Основание за превод: име на ОБУЧАЕМИЯ, код на курса, промо-код (ако има такъв)

 

4.6.2. EPAY.BG
4.6.2.1. От опцията „Преводи“ от главното меню, избиране „Изпратете пари на друг потребител на EPAY“ и „Въведете нов вътрешен превод“. В появилата се форма следва да се попълни следното:

 

·                  Платете с. Избор на банкови карти или с микросметка за плащане

 

·                  Сума на превода. Съответната сума

 

·                  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Основание. име на ОБУЧАЕМИЯ, код на курса, промо-код (ако има такъв)

 

·                  Клиентски номер на получателя: 4249149738

 

·                  Информация, която получателят ще види за вас: име, презиме, фамилия

 

4.6.3. В брой в офис на EasyPay
4.6.3.1. В офис на EASYPAY. Те са 1567 из цялата страна и могат да се намерят на следния интернет адрес:
http://easypay.bg/?p=offices
4.6.3.2. В избран от ОБУЧАЕМИЯ офис, след представяне на следната информация:

 

·                  Сума на превода. Съответната сума

 

·                  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Основание. име на ОБУЧАЕМИЯ, код на курса, промо-код (ако има такъв)

 

·                  Клиентски номер на получателя: 4249149738

 

·                  ЕИК 114690758

 

·                  Фирма: СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН”

 

5. Защита на личните данни
5.1. ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа за защита на информацията за ОБУЧАЕМИЯ, станала му известна по повод на участие ОБУЧАЕМИЯ в обучение на ДОСТАВЧИКА, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
5.2. С приемането на тези Общи условия ОБУЧАЕМИЯТ декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, и че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с участие в обучение на ДОСТАВЧИКА, на адреса на ДОСТАВЧИКА.
5.3. С приемането на тези Общи условия, ОБУЧАЕМИЯТ изразява своето изрично съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от ДОСТАВЧИКА и/ или свързани с ДОСТАВЧИКА лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели, включително за предлагане на нови стоки и/или услуги на ОБУЧАЕМИЯ и за статистически цели.
5.4. ОБУЧАЕМИЯТ се съгласява неговите данни да бъдат използвани за цели на директен маркетинг, извършван от ДОСТАВЧИКА. Данните на ОБУЧАЕМИЯ няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица. При изрично несъгласие данните му да бъдат използвани за тази цел, ОБУЧАЕМИЯТ следва да изпрати писменото съобщение на публикуваните на уебсайта и-мейл или адрес на ДОСТАВЧИКА.
5.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива лична информация за ОБУЧАЕМИЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
5.5.1. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
5.5.2. В други посочени в закона случаи.
5.6. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да позволява на трети страни да показват реклами или набират информация за сайтове, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от компютъра на ОБУЧАЕМИЯ.

 

6. Спиране и прекратяване на достъпа
6.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до информационните и учебните услуги при наличието на следните обстоятелства:
6.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
6.1.2. за времето за техническа профилактика, за което потребителите се уведомяват предварително;
6.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
6.1.4. ОБУЧАЕМИЯТ не е заплатил дължимата от него такса.
6.2. След отпадане на обстоятелствата по предходната алинея достъпът до информационните услуги се възобновява.
6.3. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:
6.3.1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
6.3.2. при прекратяване действието на общите условия;
6.3.3. при заявление от страна на ОБУЧАЕМИЯ;
6.3.4. при изразено несъгласие от страна на ОБУЧАЕМИЯ с промените в общите условия, отправено до ДОСТАВЧИКА;

 

6.3.5. в 7 дневен срок след приключване на обучението.

 

7. Интелектуална собственост
7.1. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се извършва обучението, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
7.2. Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначение по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).
7.3 С приемането на тези Общи условия, ОБУЧАЕМИЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на уебсайта.

 

8 Ограничаване на отговорността
8.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от участие в обучението или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с обучението. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените обучителни и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.
8.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до учебни материали, услуги и информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с обучението.
8.3. Услугите и информацията на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, които са част от обучението, се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ОБУЧАЕМИЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на услугите и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. ДОСТАВИЧКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ОБУЧАЕМИЯ.
8.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на ОБУЧАЕМИЯ по време и след завършване на обучението. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за обучение, в случай че ОБУЧАЕМИЯТ не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.
8.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта
http://academy.jobs-pl.org/  във връзка с обучението.
8.6. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя обучението от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

 

9. Комуникации
9.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.
9.2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
9.3. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от ОБУЧАЕМИЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 

10. Обезщетения
10.1. ОБУЧАЕМИЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на ОБУЧАЕМИЯ или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

 

11. Други условия
11.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, като същият се задължава да уведоми ОБУЧАЕМИЯ за промени в Общите условия, като публикува в уебсайта съобщение за измененията. ОБУЧАЕМИЯТ се счита обвързан от промените от момента на публикуването им.
11.2. Страните декларират, че в случай че клауза от настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на договора или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от приложимите повелителни норми на закона.
11.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора или отнасящи се до него, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
11.4. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите условия влизат в сила, считано от 01.02.2014 г.

 

 

 

ВХОД

КАЛЕНДАР

Април 2021
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Фотоси на курсисти

44.jpg

bottom
top

 

Онлайн Академия

Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

 

Имейл: onlineacademy@abv.bg

 

Тел. 0879616688


 


bottom


Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: html in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 151
Powered by Joomla!.
Notice: Undefined variable: html in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 150

Notice: Undefined variable: list in /home/jobspl/www/root/templates/themza_j25_07/html/pagination.php on line 151
Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.